LogoHeader2

  • Институт у Сремској Каменици
  • Info desk

LogoHeadermobilna

Брза веза до

Пронађи свог доктора..
Пронађи свог доктора

Погледај..

Kutak
Кутак за пацијенте

Погледај..

strucna javnost
Стручна и научна јавност

Погледај..

Новости:

АЗУС акредитација

Више..

WSD 2021 News

Више..

WSD 2022

Више..

WSC Spotlight 2020

Више..

 АКТУЕЛНОСТИ

wsd 2022 people novosti

sredina

 

 covi19.rs

centralna

 
sredina  

16.08.2022.г.

Дирeктoру Институтa, прoф. др Илиjи Aндриjeвићу, уручeн сeртификaт o aкрeдитaциjи

urucenje sertifikata 2022 small

Институт зa плућнe бoлeсти Вojвoдинe je aкрeдитoвaнa здрaвствeнa устaнoвa oд 2015.г.

Нoви циклус aкрeдитaциje je зaпoчeт у дeцeмбру 2021.г., a oцeњивaњe oд стрaнe oцeњивaчa Aгeнциje зa aкрeдитaциjу здрaвствeних устaнoвa Србиje (AЗУС) je спрoвeдeнo у пeриoду oд 25.05. дo 27.05.2022.г.

Нa oснoву прoцeнтуaлнe зaступљeнoсти oцeнa дoбиjeних тoкoм oцeњивaњa, дирeктoр Aгeнциje зa aкрeдитaциjу здрaвствeних устaнoвa Србиje (AЗУС) je нa oснoву члaнa 18. Прaвилникa o aкрeдитaциjи здрaвствeних устaнoвa дoнeo Рeшeњe o aкрeдитaциjи Институтa зa плућнe бoлeсти Вojвoдинe нa пeриoд oд 7 гoдинa и Сертификат о акредитацији у трajaњу дo 23.06.2029.г.

Oцeњивaњe усaглaшeнoсти сa нaциoнaлним стaндaрдимa зa здрaвствeнe устaнoвe, кoje су спрoвeли oцeњивaчи Aгeнциje зa aкрeдитaциjу здрaвствeних устaнoвa Србиje (AЗУС), пoтврђуje дa сe Институт зa плућнe бoлeсти Вojвoдинe нaлaзи у сaмoм врху српскoг здрaвствa пo квaлитeту услугa кoje пружa пaциjeнтимa.

Квaлитeт рaдa je oцeњивaн прeмa унaпрeд утврђeним критeриjумимa и скaли (oцeнe oд 1 – 5) зa oцeњивaњe испуњeнoсти.

Oд 610 критeриjумa, 98,36 % je oцeњeнo нajвишим oцeнaмa 4 и 5.

У Извeштajу o oцeњивaњу су нaвeдeнa и глaвнa дoстигнућa:

Основни потенцијал Институтa зa плућнe бoлeсти Вojвoдинe су запослени, њихов мотив да подигну ниво здравствене заштите и квалитет пружања услуга корисницима услуга, њихова жеља за едукацијом и новим достигнућима.

Евидентно је коришћење савремених технологија са добром организацијом рада.

Потенцијали установе су и континуирана набавка нове мeдицинскe опреме.

Достигнуће је и примена иновативне терапије (биолошка и имунолошка терапија код пацијената са карциномом тумора, биолошка терапија за астму и цистичну фиброзу, терапија за плућну хипертензију). Врше се клиничке студије - испитивање лекова.

Тимски рад и добра повезаност је омогућена Интегрисаним болничким информационим системом (ИБИС).

За похвалу је реновирање Службе за микробиологију и Клиникe за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије.

Први стратешки циљ је прoширeњe прoстoрних кaпaцитeтa ИПБВ и рeкoнструкциja пoстojeћих oргaнизaциoних jeдиницa, планира се и изгрaдњa нoвoг oбjeктa “Кaмeницa 3”.

Здравствена документација се води пажљиво, у папирној и електронској форми, од пријема до отпуста болесника.

У раду је приказан концепт управљања задовољством корисника услуга, као и приступ у спровођењу односа на коме се заснива пословна стратегија управљања и омогућава стварање чврсте везе између корисника и Установе, што и представља најважнији сегмент управљања задовољством корисника услуга.

Институт је и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду и носилац је међународних и домаћих курсева, симпозијума и значајних међународних пројеката (10), покрајинских (10) и градских пројеката (3). ИПБВ је нoсилaц пилот пројектa ,,Рано откривање рака плућа и применом ЛДЦТ прегледа обавља се скрининг особа у ризику.

До почетка рада Ковид болнице у Новом Саду, ИПБВ је био у Ковид систему те је примењивана стратегија у борби против заразних болести која је усвојена. Предузети су сви кораци који су спровођени са циљем превенције ширења болести ЦOВИД – 19, како би се обезбедио континуитет процеса рада и максимални ниво сигурности уз велику активност епидемиолога на спречавању и сузбијању болничких инфекција и праћењу и контроли епидемиолошке ситуације.

Институт је врло успешно искористио период између акредитацијске посете и реакредитације и тиме потврдио принцип акредитације, тј. сталног унапређења квалитета рада и безбедности корисника услуга и запослених.

 

Dear Friends, Colleagues, and Supporters,

Welcome to WSD News – 'World Sepsis Day Is Almost Here'-Edition.

Can you believe that #WorldSepsisDay is less than two weeks away? Time is really flying, isn't it? Anyway, thanks for being here, we sincerely appreciate you and your interest in sepsis, World Sepsis Day, and the work of the Global Sepsis Alliance.

As always, if you want to delve deeper into a particular topic, the link below the picture will take you directly to the article on our website.

To stay up-to-date on our activities, please join us on  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228257/c920f20549c1-qypwax> Twitter,  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228258/c920f20549c1-qypwax> Instagram, or  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228259/c920f20549c1-qypwax> Facebook, and check out the  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228260/c920f20549c1-qypwax> news section on the WSD Homepage regularly.

Enjoy:


WSD Shop Update: T-Shirts, Balloons, New Masks, Shipping Deadline for Europe + World
  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/1_WSD+Shop+Update.jpg>


If you are looking to class up your event with our goodies, now is the time: the shipping deadline for worldwide orders to arrive before WSD is TODAY (EU: Sep 6) and the discount code 'SEPTEMBER13' - aptly taking 13% off your entire order above 20€ - expires tonight as well.  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228312/c920f20549c1-qypwax> What are you waiting for?

P.S.: Have you seen  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228313/c920f20549c1-qypwax> our new medical masks?


Show Your Support for World Sepsis Day on Social Media – Ideas for Posts, WSD Photo Challenge, Sepsis Awareness Clips, and WSD Photo Boards
  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/2_Show+your+support+social+media.jpg>


World Sepsis Day on September 13 is less than two weeks away - with this post, we want to give you some ideas to show your support on social media, be it Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, LinkedIn, or  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228314/c920f20549c1-qypwax> something else entirely...


[TOMORROW, Sep 1] EMSA Webinar 2021: A World Free of Sepsis – Bringing a Vision to Reality Through Regional Collaborations
  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/3_EMSA+Webinar.jpg>


Over the course of 1.5 hours, the EMSA is bringing together a lineup of leading sepsis specialists and patient safety advocates from across the region, sharing their expert knowledge in highlighting the importance of creating change together and proactively striving to  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228316/c920f20549c1-qypwax> eliminate the burden of sepsis globally...


Abdulelah Alhawsawi and Konrad Reinhart Speaking at the Health20 Summit on September 1-2, 2021
  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/4_Health20+Summit.jpg>


Our very own Abdulelah Alhawsawi, Vice President of International Affairs, and Konrad Reinhart, Founding President of the Global Sepsis Alliance, are speaking at the annual Health20 Summit on September 1 and 2, 2021,  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228317/c920f20549c1-qypwax> hosted by The G20 Health and Development Partnership...


The Houston Methodist Hospital Invites You to the Sepsis Symposium 2021: Sepsis Survivorship on September 17
  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/5_Houston+Methodist.jpg>


Our friends from the Houston Methodist Hospital in Houston, Texas will be hosting the Sepsis Symposium 2021: Sepsis Survivorship,  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228332/c920f20549c1-qypwax> virtually on Friday, September 17, 2021 from 8:00 am – 5:00 pm...


Can a Rapid Point-of-Care Biomarker Test Help Physicians Identify Sepsis 72 Hours Earlier?  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/6_Abionic+Webinar.jpg>


Sepsis is a medical emergency, and even a 1-hour delay in the diagnosis of sepsis can lead to higher mortality rates, more irreversible and lifelong consequences, and an increased length of hospital stay for patients. Join Abionic, one of the sponsors of World Sepsis Day,  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228333/c920f20549c1-qypwax> for this free online webinar on September 22...


Sign Up Now – Sepsis 2021: Rethinking Sepsis in Resource-Constrained Settings: The Viewpoint from Africa – October 28-29
  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/7_ASA+ISF+RECA+Congress.jpg>


Registrations for “Sepsis 2021: Rethinking Sepsis in Resource-Constrained Settings: The Viewpoint from Africa” are now open. Over two days, this event will address the diagnosis, epidemiology, science, and clinical management of sepsis, taking into account both the situation in low and middle-income countries (LMIC)  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228363/c920f20549c1-qypwax> as well as the current COVID-19 situation...


Eastern Mediterranean Sepsis Alliance Launches New Website and Unveils Logo  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/Aug2021/8_EMSA+Website+and+Logo.jpg>


Our colleagues and friends from the Eastern Mediterranean Sepsis Alliance  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228383/c920f20549c1-qypwax> have just launched their new website and unveiled their new logo...


Reminder: 4th Annual Meeting of the European Sepsis Alliance – September 9, 2021
  <https://files.crsend.com/32000/32979/images/July2021/5_4thAnnualESAMeeting.jpg>


Yes, this was included in the last newsletter already - just a quick reminder that the ESA is hosting its 4th Annual Meeting on September 9 - may more excited speakers have confirmed, and  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228387/c920f20549c1-qypwax> participation is free of charge...

Upcoming Events:

*    September 1, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228392/c920f20549c1-qypwax> EMSA Webinar
*    September 1-2, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228393/c920f20549c1-qypwax> Health20 Summit
*    September 9, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228265/c920f20549c1-qypwax> 4th Annual Meeting of the European Sepsis Alliance
*    September 13, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228261/c920f20549c1-qypwax> World Sepsis Day
*    September 14, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228394/c920f20549c1-qypwax> Sepsis Alliance Summit
*    September 17, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228288/c920f20549c1-qypwax> World Patient Safety Day
*    September 17, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228332/c920f20549c1-qypwax> Sepsis Symposium 2021: Sepsis Survivorship
*    September 22, 2021:  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228333/c920f20549c1-qypwax> Webinar: Real World Evidence for Implementing PSP Measurements at the Point-of-Care

We hope you enjoyed reading this issue of World Sepsis Day News. If you are new to WSD News, there is a new issue roughly every 5 to 8 weeks, containing the latest about sepsis and our work. No spam, ever.

Please  <mailto:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; send us feedback, so we can further improve your reading experience.

To further support our activities,  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228289/c920f20549c1-qypwax> please donate.
Don't hesitate to forward this email to friends, colleagues, or other interested parties.

Best regards and thanks for supporting the global fight against sepsis,

 <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228290/c920f20549c1-qypwax> Your World Sepsis Day Team

--


P.S.: If WSD News has been forwarded to you, please  <https://32979.seu.cleverreach.com/c/44228291/c920f20549c1-qypwax> sign up here. <http://32979.seu.cleverreach.com/c/31169725/c920f20549c1-qypwax>

Institut za plućne bolesti Vojvodine se i ove godine priključuje obeležavanju Svetskog dana borbe protiv sepse 13. septembra.
 
Link za pristup obeležavanju ovo važnog datuma http://www.worldsepsisday.org, a link za pristup Simpozijumu, koji se ove godine održava 16.09. u Berlinu ( pristup on-line ) 10yearswsd.org.
 
Prof. dr Dušanka Obradović
 
people celebrating world sepsis day

Светска Здравствена Организација (World Health Organization) i Глобална алијанса за борни против сепсе (Global Sepsis Alliance) организују Светски Конгрес за борбипротив сепсе 09.09.2020 године. Програм подразумева више од 30 предавања посвећена COVID-19 инфекцији и сепси, Предавања су онлајн и приступ предавањима је бесплатан.

Удрижење интензивиста Србије је као члан GSA и ове годинеi подржало обележабање Дана борбе против сепсе, који се традиционално обележава 13.'09.

За детаље и приступ овом догађају посетите линк: WSC Spotlight

Проф. др Душанка Обрадовић

Нови Сад, 08.09.2020. године

FaLang translation system by Faboba
lung3   shutterstock 153263399j   doctor holding lung scan
Поликлиника за плућне болести   Клиника за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије    Клинике за грануломатозне и интерстицијумске болести плућа
         
image 20160331 28462 qliwnl   i klinika   poliklinikahirurgija
         Клиника за ургентну пулмологију           Клиника за пулмолошку онкологију    Клиника за грудну хирургију 
 
subscribe section bg   4   nurses 1
Центри за дијагностику   Центри за терапију   Здравствена нега

Где смо?

Видео канал

 
Video kanal

Института